Holdninger og fakta

I Danmark er der stor enighed om, at vi skal omstille vores energiforbrug til vedvarende energi med vindmøller som driftkraft. Vi er også langt overvejende positive overfor at opstille vindmøller i eget nabolag.

 

Holdninger

 

Både i befolkningen og blandt politikerne på Christiansborg er der bred enighed om, at vi skal omstille vores energiforbrug til vedvarende energi. De 3 vigtigste årsager er:

 

 1. Hensynet til klimaet og miljøet
 2. Ønsket om selvforsyning af vedvarende energi og dermed uafhængighed af import af fossile brændsler
 3. Der er arbejdspladser og eksport i udviklingen af vedvarende energi – i Danmark er vi førende på området

 

Med 95% tilslutning har Folketingetinget vedtaget en energiaftale, hvor vindmøller skal være drivkraften i omstillingen til vedvarende energi.

 

Landbaserede vindmøller kommer til at spille en stor rolle i denne omstilling. Selvom antallet af landbaserede vindmøller vil blive reduceret vil energiproduktionen forøges gennem udskiftning til nye vindmøller med langt større produktionskapacitet.

 

Lokalsamfundet

 

En omfattende og repræsentativ naboskabsanalyse dokumenterer, at et stort flertal ikke eller kun i mindre grad oplever gener ved at være nabo til vindmøller. Resultatet af analysen var følgende:

 

 • 17% oplever “i høj grad” gener
 • 13% oplever “i nogen grad” gener
 • 69% tilkendegiver at de “slet ikke” eller kun “i mindre grad” oplever gener.

 

En anden undersøgelse viser, at det kun er få borgere, der klager over opstillede vindmøller. I undersøgelsen deltog 54 danske kommuner, hvor der er opstillet vindmøller. Resultatet af undersøgelsen var følgende:

 

 • i 76% af kommunerne var der ingen eller blot en enkel klage om året.
 • Få personer i to kommuner stod bag 197 af de i alt 370 klager, der blev indgivet i samtlige kommuner.

 

Fakta

 

Vindmøller er en del af infrastrukturen på energiområdet ligesom veje og jernbaner er det på trafikområdet. Begge områder bidrager til samfundet og giver nogle gener i de husstande, der ligger tæt på.

 

Ca. 723.000 husstande accepterer dagligt overskridelser af de vejledende støjgrænser fra trafik.

 

Den vejledende støjgrænse for trafikstøj ligger på 58 dB, hvor det bindende støjkrav for vindmøllestøj ligger på 44 dB.

 

Det vurderes skønsmæssigt, at kun nogle få tusinde husstande må acceptere overskridelse af støjkrav fra vindmøller.

 

Vindmøller vs trafik

 

 • Trafik støjer langt mere end vindmøller
 • Maksimalt støjniveau fra vindmøller forekommer kun 20-30% af årets timer
 • Trafikstøj har helbredsrelaterede følgevirkninger, hvilket der ikke er eksempler på ved vindmøllestøj
 • Som nabo til vindmøller, kan man søge erstatning for værditab på ejendommen. Det kan man ikke ved trafikanlæg.
 • Som nabo til vindmøller kan med fortrinsret købe andele i vindmøllen til kostpris. Det kan man ikke ved trafikanlæg.

 

Læs mere om fordele og ulemper ved vindmøller på Viden om Vind